Git tip để đổi tên folder lỡ đặt nhầm chữ hoa - thường
1 min read

Git tip để đổi tên folder lỡ đặt nhầm chữ hoa - thường

Nếu bạn có một folder đã lỡ đặt tên chữ thường – sau đó muốn đổi thành chữ hoa (hay ngược lại). Dùng cách này:

git mv ten_folder_lo_dat_chu_thuong Temp

git mv Temp Ten_Folder_Muon_Dat_Chu_Hoa